list bắt buộc

LIST BẮT BUỘC Tháng 07/2020

LIST BẮT BUỘC Tháng 07/2020

Nhạc đã cắt: ẤN ĐÂY BÀI KHỞI ĐỘNG 1 - STEPTOUCH | Old Town Road: ẤN ĐÂY BÀI KHỞI ĐỘNG 2 - CARDIO | Peru: ẤN ĐÂY BÀI KHỞI ĐỘNG 3 - TONING | Fuego: ẤN ĐÂY MERENGUE | Yo Yo: ẤN ĐÂY SALSA | Zuku Zuku: ẤN ĐÂY CUMBIA | Ta’ Gozando: ẤN ĐÂY REGGAETON | Te Vi: ẤN ĐÂY BACHATA | Mamita: ẤN ĐÂY CHA …